Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) – zadania i kompetencje

Utworzono: 21 marca, 2021 o 6:45

Regionalna Izba Obrachunkowa to organ nadzorczy i kontrolny nad jednostkami samorządu terytorialnego i innymi, wskazanymi przepisami prawa podmiotami. Zgodnie z obowiązującym prawem RIO sprawuje funkcje kontrolne w zakresie zamówień publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.

Regionalne Izby obrachunkowe powołane zostały w związku z reformą samorządu terytorialnego przeprowadzoną na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Podstawę prawną funkcjonowania RIO stanowi Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z dnia 7 października 1992 (Dz.U. z 1992 Nr 85 poz. 428) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1747).

Warto podkreślić, że o znaczeniu RIO świadczy również fakt, że również Ustawa Zasadnicza reguluje zagadnienie regionalnych izb obrachunkowych. W myśl artykułu 171 ust. 2 bowiem „organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe”.
Zgodnie z artykułem 14 ustawy o RIO organem izby jest tzw. kolegium izby składające się z prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz pozostałych członków. Zarówno prezesa izby, jak również pozostałych członków kolegium izby powołuje Prezes Rady Ministrów (po przeprowadzeniu konkursu). Z kolei nadzór nad regionalnymi izbami obrachunkowymi należy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obecnie na terenie państwa polskiego działa 16 regionalnych izb obrachunkowych.
Zasadniczym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest, jak już wspomniano, dokonywanie kontroli w zakresie zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych a także stowarzyszeń gmin i powiatów oraz samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym samorządowych osób prawnych) oraz innych podmiotów, w zakresie w jakim korzystają one z budżetu samorządowego.

Ponadto regionalne izby obrachunkowe dokonują nadzoru nad uchwałami oraz zarządzeniami organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym przede wszystkim: budżetu, zaciągania zobowiązań i udzielania pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przyznawania dotacji, udzielania absolutorium itd.

Więcej na temat samego pojęcia strony w zakresie spraw można znaleźć tutaj: https://www.kbkinfo.com/pojecie-strony-oraz-interesu-prawnego-w-rozumieniu-przepisow-kodeksu-postepowania-administracyjnego

 

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 21 marca, 2021 o 6:47