Formy oraz Rodzaje działalności gospodarczej

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 2:57

Niezbędne informacje oraz Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma):

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, bądź przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej, czy też indywidualny przedsiębiorca – jest to jedna z form prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (najmniej skomplikowana organizacyjnie). Z owej formy działalności gospodarczej
nie mogą korzystać ani jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną (te które podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych) ani też osoby prawne.

Do zalet prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej zaliczyć należy:

  • niski wkład finansowy
  • najprostsza forma prowadzenia działalności pod względem prawnym
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji (co również może okazać się wadą)

Jeśli chodzi o wady to zaliczyć tutaj można:

  • odpowiedzialność całym swoim majątkiem za decyzje podejmowane w imieniu firmy
  • płynność finansowa jest uzależniona od wielkości finansowego wkładu początkowego
  • cała odpowiedzialność za organizację firmy leży na barkach jej właściciela

Spółki osobowe

Spółka jawna:

Jest to forma osobowa spółki, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, która nie jest inną spółką handlową. Ta forma działalności gospodarczej, którą jest spółka jawna posiada swój własny majątek, w skład którego wchodzą wkłady wniesione do majątku spółki oraz mienie nabyte w czasie jej istnienia. Spółka ta posiada tzw. „ułomną osobowość prawną”.

W tej formie spółki osobowej, pełną odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą solidarnie wszyscy wspólnicy ze spółką, całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym), bez jakichkolwiek ograniczeń. Istnieje jednak zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. Oznacza to, że wierzyciel, który prowadzi egzekucję majątku, może prowadzić ją przeciwko wspólnikom, dopiero gdy egzekucja majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Spółka partnerska:

Spółka ta jest tworzona przez wspólników (partnerów), którzy prowadząc przedsiębiorstwo pod własną firmą wykonują wolny zawód. Zatem tworząc spółkę partnerską, niemożna na przykład wykonywać działalności handlowej czy produkcyjnej obok wykonywanego wolnego zawodu. Wspólnikami (czy też partnerami) w tym rodzaju spółki, mogą być jedynie osoby fizyczne.

Spółka komandytowa:

Spółka komandytowa jest to spółka, która ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, gdzie występują dwie formy wspólników. Jednym jest tzw. „komandytariusz”, którego odpowiedzialność majątkowa przed wierzycielami jest ograniczona, oraz „komplementariusz”, który odpowiada swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Jeśli chodzi o nazwę spółki komandytowej to dopuszczalne w użyciu jest stosowanie skrótu „sp.k”, natomiast w nazwie powinno być zawarte też nazwisko przynajmniej jednego komplementariusza. Nazwisko komandytariusza w nazwie nie jest wskazane, bowiem jeśli się tak stanie będzie od odpowiadać wobec osób trzecich za zobowiązania spółki bez ograniczeń.

Spółka komandytowo-akcyjna:

Ten rodzaj działalności gospodarczej
działa na podobnych zasadach co spółka komandytowa, z tą różnica że za zobowiązania spółki odpowiada w pełni całym swoim majątkiem, co najmniej jeden komplementariusz, oraz co najmniej jeden wspólnik jest jej akcjonariuszem, który nie odpowiada za zobowiązania spółki.

Spółki kapitałowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem działalności gospodarczej, w której jej wspólnicy nie odpowiadają majątkiem własnym za zobowiązania firmy. Za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada swoim majątkiem sama spółka.
Obecnie wymagalny minimalny kapitał zakładowy do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to 5000zł, gdzie wkłady wniesione do spółki mogą być zarówno w formie gotówki jak i też aportu (niematerialnych praw lub rzeczy).

Spółka akcyjna:

Spółka akcyjna to spółka działająca na podstawie kodeksu spółek handlowych. Jej kapitał zakładowy podzielony jest równo na akcje, które mogą być notowane (sprzedawane i kupowane) na giełdzie. W swojej nazwie firmy, spółka powinna dodawać zwrot w skrócie „S.A.” bądź „Spółka akcyjna”. Jej kapitał zakładowy stanowią wkłady założycieli spółki, którzy to stają się jej współzałożycielami (akcjonariuszami).

PKD (Polska Klasyfikacja działalności)

Jest to zhierarchizowana i usystematyzowana lista rodzajów działalności gospodarczych, które realizują podmioty gospodarcze. PKD ustala nazwy, symbole oraz zakres grupowań klasyfikacyjnych (działy, grupy, klasy, podklasy, sekcje, podsekcje).

Pozostałe informacje i ciekawe linki:

Portal Edukacyjny dla przedsiębiorców Akademia PARP www.akademiaparp.gov.pl

EURES Prowadzenie działalności gospodarczej www.eures.praca.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50