Podatek VAT

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 3:19

… czyli podatek od towarów i usług.

Podatek od towarów i usług znany też jako podatek VAT, jest podatkiem pośrednim, obrotowym, który z założenia powinien w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę usługi czy produktu, która podlega opodatkowaniu. Został on wprowadzony w Polsce w roku 1993, jednak konieczność dostosowywania Polskich przepisów do przepisów Unii Europejskiej, zmusiła polskiego ustawodawcę do wprowadzenia nowej ustawy podatku od towarów i usług w 2004 roku.

Obliczanie podatku VAT (od towarów i usług)

Podatek od wartości dodanej, czyli innymi słowy mówiąc podatek VAT, płacony jest przez wszystkich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Wylicza się go ustalając różnicę pomiędzy kosztami zakupu a ceną sprzedaży. Do kosztów zakupu zalicza się również pozostałe koszty działalności, które objęte są podatkiem od towarów i usług.

Jak wygląda to w praktyce, charakteryzuje poniższy przykład:

  • Firma A – posiada w delcie Wisły duże ilości gruntów, na których prowadzi wydobycie bursztynu. Wycenia tonę wydobytego przez siebie surowca na kwotę 1000zł (jest to wartość netto) , do tej kwoty dolicza obowiązującą stawkę VAT (niech będzie to 23%) i w ten sposób uzyskuje kwotę brutto wielkości 1230zł. Firma A odprowadzi zatem do urzędu skarbowego 230zł podatku VAT.
  • Firma B – skupuje surowy bursztyn od firmy A, za kwotę 1000zł netto (1230zł brutto), a następnie produkuje z niego naszyjniki, które sprzedaje po cenie 2000zł netto (2460zł brutto). W tym przypadku firma B, jest zobowiązana odprowadzić do urzędu skarbowego podatek należny VAT w wysokości 460zł. Podatek ten jednak może zostać pomniejszony o podatek naliczony, który został udokumentowany na fakturach VAT. W tym przypadku będzie to 230zł VAT, za zakup surowca. Co za tym idzie firma B, odprowadzi do urzędu skarbowego jedynie 230zł podatku od towarów i usług (460zł – 230zł = 230zł).
  • Firma C – sklep sprzedający gotowe wyroby z bursztynu, skupuje naszyjniki od producenta za kwotę 2000zł netto (2460zł brutto), następnie sprzedaje je wraz z narzuconą marżą wielkości 30%. Co za tym idzie, sprzedaje naszyjniki za 2600zł netto (3198zł brutto) i jest zobowiązana zapłacić z tego tytułu do urzędu skarbowego 598zł podatku VAT (23%). Jednak podatek ten może być również pomniejszony o podatek naliczony w wysokości 460zł, za zakup naszyjników od ich producenta. Co za tym idzie, mając udokumentowane faktury VAT zapłaci 138zł podatku (598zł – 460zł = 138zł).

W przedstawionym powyżej przykładzie firmy A, B i C są tzw. Podatnikami VAT, którzy są zobowiązani do płacenia podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. Klient, który nabywa te produkty od firmy C i jest tym samym końcowym odbiorcą nie ma prawa odliczania podatku naliczonego od należnego i tym samym w cenie zakupu płaci pełną stawkę VAT.

Podatek VAT, został zatem tak skonstruowany aby firmom nie opłacało się jego omijanie. A sam system jego naliczania powoduje, iż jest on bardzo szczelnym i łatwo ściągalnym podatkiem.

Obowiązujące stawki podatku VAT

Podstawową stawką podatku VAT, obowiązującą w Polsce jest stawka 23%. Niemniej jednak dla niektórych usług i towarów przewidziano stawki obniżone, wynoszące kolejno 8% oraz 5%.

Stawka 5% obejmuje czasopisma, książki na nośnikach fizycznych oraz produkty żywnościowe.

Istnieją też stawki w wielkości 7% oraz 0%. W przypadku 7% jest to stawka, która obowiązuje rolników zryczałtowanych przy nabywaniu towarów. Natomiast stawka 0% obowiązuje przy eksporcie towarów oraz wewnątrz wspólnotowej dostawie towarów.

Podatek VAT i zasady jego obliczania

Każdemu podatkowi VAT, przysługuje prawo obniżenia kwoty należnej podatku o kwotę podatku naliczonego, w obszarze w jakim usługi i towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Do podatku naliczonego zaliczamy:

  • kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów oraz kwotę podatku należnego od importu,
  • sumę kwot z podatku VAT wynikającą z dokumentu celnego (chodzi tutaj o import),
  • sumę kwot podatku VAT określonych w fakturach przez podatnika otrzymanych,
  • zryczałtowany zwrot podatku.

Dodatkowe informacje i ciekawe linki:

E-Deklaracje Składanie deklaracji drogą elektroniczną www.e-deklaracje.gov.pl

Podatki Strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50