Spółka jawna

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 7:12

Jak założyć spółkę jawną

Najbardziej znana i powszechną z pośród funkcjonujących na rynku spółek handlowych jest spółka jawna. Do jej założenia nie potrzeba notariusza. Konieczny jest jednak wpis do rejestru przedsiębiorców. Spółkę jawną i jej przymioty ściśle określa Kodeks Spółek Handlowych. Spółkę definiuje się jako podmiot prawa będący niezależny od tworzących ja osób – wspólników. Spółka nie jest osobą prawną ale posiada zdolność prawną. Może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w imieniu spółki ale nie w imieniu wspólników, którzy ją tworzą. Bardzo ważną kwestią jest fakt, że za wszelkie zobowiązania spółki odpowiadają jej wspólnicy – całym swoim majątkiem. Wspólnicy pociągnięci są do odpowiedzialności tylko i wyłącznie tylko w sytuacji kiedy wierzycielowi nie uda się zaspokoić roszczeń z majątku, którym dysponuje sama spółka handlowa. Z osobista odpowiedzialnością wiążą się korzyści podatkowe.

Jak założyć spółkę jawną?

Przygotować umowę

Najważniejszą sprawą przy zakładaniu spółki handlowej jest spisanie umowy. Są dwa sposoby sporządzania tychże umów. Umowa może być długa i bardzo szczegółowa. Taka umowa zwykle zawiera w sobie określone fragmenty kodeksu spółek handlowych. Umowę można sporządzić w wersji skróconej. Umowa powinna być przede wszystkim krótka i treściwa oraz jasna i klarowna. Można skorzystać z dostępnych wzorów umów i ewentualnie je poszerzyć o indywidualne postanowienia. Wymogi co do zawartości umów handlowych w tym spółki jawnej szczegółowo określa 25 artykuł kodeksu spółek handlowych.

Najważniejsze, żeby w umowie znalazły się takie informacje jak:

  • nazwa firmy i jej siedziba
  • wkład finansowy (i nie tylko) każdego wspólnika spółki i ich wartość
  • przedmiot działalności spółki i jej zakres
  • czas trwania spółki jeśli jest on wyznaczony w określonych ramach czasowych

Warto także pamiętać o ustawie dotyczącej rachunkowości. Z godnie z postanowieniami tejże ustawy każda spółka musi ściśle określić rok obrachunkowy. Należy także wspomnieć, że nie każda spółka jawna podlega rozporządzeniom wspomnianej ustawy. Ustalenie roku obrachunkowego bardzo przydaje się w przypadku wzrostu przychodów danej spółki.

Wybór odpowiedniego oznaczenia

Jedną z ważniejszych kwestii jest nazwa spółki jawnej to znaczy firmy. Trzeba pamiętać, że w nazwie koniecznie musi znajdować się nazwisko chociaż jednego wspólnika. Jest to wymóg określony przez kodeks spółek handlowych. Oczywiście do nazwy można dodać inne słowa. Poprawnie skonstruowana nazwa spółki jawnej powinna wyglądać tak:

  • „Adam Nowak – Spintex spółka jawna”
  • „Domart Kowalski Grabowski spółka jawna”
  • „Usługi ogólnobudowlane Nowak spółka jawna”

Wpis do rejestru

Podpisanie umowy prawnej ze wspólnikami spółki jest pierwszym etapem związanym z założeniem spółki handlowej. Spółka zaczyna istnieć formalnie dopiero w momencie rejestracji w odpowiedniej instytucji. Nie ma specjalnych wymogów związanych z rejestracją, gdyż spółkę może złościć każdy ze wspólników danej spółki. Jedynym wymogiem jest dołączenie podpisów wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki. Koniecznie muszą być one potwierdzone przez notariusza. Bardzo ważna jest autentyczność i zgodność podpisów wspólników. Z reprezentacją spółki wiąże się przede wszystkim dokonywanie wszelkich czynności prawnych. Spółkę handlową może reprezentować każdy ze wspólników, jeśli oczywiście w ustawie nie ma żadnych informacji dotyczących jakichkolwiek ograniczeń związanych z reprezentacją. Jeśli jednak zachodzi taka konieczność wspólnicy mogą bez problemu pozbawić określone osoby samodzielnej reprezentacji. Takie postanowienie powinno jasno wynikać z treści umowy.

Po dokonaniu wspomnianych formalności trzeba tylko dołączyć poprawnie skonstruowaną umowę nowopowstałej spółki handlowej. Należy pamiętać, że przy każdej zmianie wpisu w KRS dotyczącego umowy do wniosku koniecznie trzeba dołączyć aktualny tekst umowy.

Niezbędne druki

Wniosek dotyczący wpisu spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców należy złożyć na odpowiednim formularzu – KRS-W1. Należy także skrupulatnie stosować się do wszelkich objaśnień, gdyż są to kontroluje. Do wniosku na drukach urzędowych trzeba złożyć wymagane załączniki. Dodatkowe informacje związane z procedurą wnioskodawca znajdzie na ostatnich stronach formularza KRS-W1.

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:51