Podatek od spadku

Utworzono: 14 kwietnia, 2014 o 4:09

Informacje obejmujące podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadku i darowizn jest podatkiem osobistym i samorządowym, bezpośrednim, od przyrostu masy majątku. Jest on pobierany na podstawie ustawy z roku 1983.

Przedmiot opodatkowania podatku od spadku i darowizn

W przypadku tego podatku opodatkowane jest nabycie praw majątkowych, lub też własności rzeczy, które znajdują się na terytorium Polski, tytułem:

 • zasiedzenia
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności
 • darowizny
 • spadku
 • nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na wypadek jego śmierci (na podstawie dyspozycji wkładem)
 • nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci
 • nabycia własności praw majątkowych wykonywanych za granicą albo rzeczy znajdujących się za granicą, jeśli w chwili zawarcia umowy darowizny albo otwarcia spadku nabywca miał miejsce stałego pobytu na terytorium RP lub był polskim obywatelem
 • zachowku, jeżeli uprawniona osoba nie uzyskała go w postaci zapisu lub w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub też w postaci powołania

Nie podlegają natomiast opodatkowaniu:

 • nabycia w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE
 • nabycia w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
 • nabycia środków z pracowniczego programu emerytalnego
 • nabycia w drodze darowizny albo spadku, praw autorskich i praw pokrewnych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, praw do projektów wynalazczych, jak również wierzytelności wynikających z nabycia tych praw
 • nabycia własności rzeczy ruchomych, które znajdują się na terenie Rzeczypospolitej bądź też praw majątkowych podlegających wykonaniu na terenie Rzeczpospolitej, jeśli w dniu nabycia ani spadkodawca, ani też darczyńca czy też nabywca nie byli polskimi obywatelami oraz nie mieli oni miejsca stałego pobytu lub siedziby na terenie Rzeczpospolitej

Podmiot opodatkowania podatku od spadku i darowizn

Płatnikami tego są notariusze – od darowizny dokonanej w formie notarialnego aktu, bądź też zawartej w tej formie umowy bezpłatnego zniesienia współwłasności bądź ugody w tym przedmiocie.

Podatnikami tego podatku, są wszystkie osoby fizyczne, które nabyły prawa majątkowe oraz własność rzeczy w sposób ukazany powyżej.

Podatek od spadku – Podstawa opodatkowania

Podstawę opodatkowania podatku od spadków i darowizn, stanowi wartość nabytych praw majątkowych oraz rzeczy po potrąceniu ciężarów oraz długów, ustalona według cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego oraz stanu praw majątkowych i rzeczy w dniu ich nabycia.

Do ciężarów i długów, jak również innych odliczeń zaliczamy:

 • koszt spadkowego postępowania,
 • koszt pogrzebu spadkodawcy, do którego zalicza się także koszt nagrobka w takim zakresie, w jakim koszt ten odpowiada regułom przyjętym w danym środowisku,
 • koszt ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli tylko nie zostały one pokryte za jego życia oraz z jego majątku,
 • wynagrodzenie dla wykonawcy testamentu,
 • obowiązki poleceń zamieszczonych w testamencie oraz obowiązki wykonywania zapisów.

Wolne od opodatkowania minimum to:

 • 9 637zł – jeśli nabywcą jest zalicza się do pierwszej grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – jeśli nabywcą jest zalicza się do drugiej grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – jeśli nabywcą jest zalicza się do trzeciej grupy podatkowej.

Grupy podatkowe – Podatek od darowizn

Przyjmuje się tutaj trzy grupy podatku, które uzależnione są od stopnia pokrewieństwa. Im bliższy stopień pokrewieństwa tym skala podatku jest niższa:

Grupa I – Obejmuje zstępnych, wstępnych, małżonka, zięcia, synową, pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów

Grupa II – Obejmuje rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa, zstępnych i małżonków pasierbów, rodzeństwo małżonków oraz małżonków rodzeństwa, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

Grupa III – Obejmuje innych niż wymieniono nabywców

W przypadku zasiedzenia, stawka zawsze wynosi 7%, bez względu na grupę podatkową.

Skala podatkowa podatku od spadku i darowizn, oraz jej odliczenia

Obowiązujące stawki podatku:
Ponad Do Wielkość podatku
Pierwsza grupa podatkowa
10 278 3%
10 278 20 556 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł
Druga grupa podatkowa
10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 1 644 zł 50 gr i 12% od nadwyżki ponad 20 556 zł
Trzecia grupa podatkowa
10 278 12%
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556 2 877 zł 90 gr i 20% od nadwyżki ponad 20 556 zł

Dodatkowe informacje i ciekawe linki:

E-Deklaracje Składanie deklaracji drogą elektroniczną www.e-deklaracje.gov.pl

Podatki Strona Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 5 maja, 2014 o 11:50