Działalność gospodarcza

Utworzono: 12 kwietnia, 2014 o 5:34

Działalność Gospodarcza – krok po kroku

dzialalnosc-gospodarcza

Podstawowe i najważniejsze wiadomości na temat działalności gospodarczej określa stosowana ustawa – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to nic innego jak działalność wytwórcza, budowlana, usługowa, handlowa, a także poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalni ze złóż oraz działalność zawodowa, która jest wykonywana w sposób ciągły i odpowiednio zorganizowany. Wspomniana ustawa reguluje dodatkowo wszelkie formalności związane z działalnością gospodarczą czyli podejmowanie, wykonywanie i zakończenie a także zadania poszczególnych organów.

Jakie warunki należy spełniać, aby prowadzić działalność gospodarczą?

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a także czynność (podejmowanie, wykonywanie i zakończenie) i z nią związane są regulowane przez stosowne przepisy prawa, warto także zaznaczyć, że są wolne dla każdego.

 

Żadne organy administracji publicznej nie mogą wymagać od osób chcących założyć własną działalność, dodatkowych dokumentów lub wyjawienia danych, które nie są wymagane poprzez ustawę. Organy administracyjne mają obowiązek ściśle stosować się do przepisów prawa. Tylko sąd powszechny może wymagać dodatkowych dokumentów (np. oryginałów, poświadczonej kopii lub tłumaczenia) i uzależniać od nich swoje decyzje dotyczące podjęcia, wykonywania oraz zakończenia działalności gospodarczej.

 

Żaden organ administracyjny nie ma prawa wymaga dać dodatkowych dokumentów, chyba, że są one wymagane poprzez określoną ustawę, umowę lub prawo wspólnotowe i są one konieczne do dopełnienia wszelkich formalności administracyjnych. Do prowadzenia działalności budowlanej, handlowej, usługowej i działalności zawodowej związanej ze świadczeniem usług stosuje się właściwe przepisy.

 

Wspomniane przepisy regulują zasady świadczenia usług w Polsce oraz określają zasady współpracy międzynarodowej stosownych organów w zakresie wykonywania usług. Ustawa o świadczeniu usług mówi gównie o wymogach jakie nie mogą być nakładane na usługobiorcę.

 

 • Stosowny organ nie może obciążać usługobiorcę takimi wymogami, które w znaczny sposób ograniczają korzystanie z usług świadczonych przez usługodawcę (mowa tu o konieczności uzyskania zezwolenia na korzystanie z danych usług oraz o ograniczeniach związanych z różnego rodzaju dyskryminacją)
 • Dodatkowo określony organ nie może wymagać i nakładać warunków koniecznych do prowadzenia działalności, które są w jakikolwiek sposób dyskryminujące (mowa tu o dyskryminacji związanej z pochodzeniem i miejscem zamieszkania)

 

Państwo ma obowiązek stwarzać odpowiednie i korzystne warunki do prowadzenia, rozwoju i sprawnego funkcjonowania wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej, zgodnie z poszanowaniem prawa równości konkurencji. Ma to zostać osiągnięte przez m.in.:

 

 • Wprowadzenie zmian w prawie. Zmiany te maja sprzyjać rozwojowi różnego rodzaju firm i przedsiębiorstw. Zmiany te mają uwzględniać dostęp do pomocy finansowej m.in. kredytów, pożyczek i poręczeń pożyczkowych.
 • Wzmocnienie instytucji, które mogą pomocy finansowej udzielić lub finansować daną działalność gospodarczą. Ma to się odbywać w ramach programów rządowych wspierających działalność biznesową.
 • Wyrównanie warunków prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej, ze względu na obciążenia publicznoprawne. Każdy powinien mieć równe szanse w wykonywaniu własnej działalności gospodarczej.
 • Udostępnienie niezbędnych informacji dotyczących prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do szkoleń i doradztwa.
 • Wspieranie wszelkich instytucji i organizacji, które działają na rzecz przedsiębiorców i dbają o ich rozwój.
 • Promocję współpracy przedsiębiorców z innymi firmami polskimi i zagranicznymi.

 

Kim jest przedsiębiorca?

 

Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, które nie jest osoba prawną, osobna ustawa nadaje jej zdolność prawną. Przedsiębiorca prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Tak określa przedsiębiorcę ustawa dotycząca swobody gospodarczej. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółek handlowych np. spółki cywilnej
w ramach wykonywanej przez nich działalności w obrębie danej spółki.

 

Mikro przedsiębiorca to osoba, która w chociaż jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

 • Zatrudniła średniorocznie co najmniej 10 pracowników,
 • Osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, własnych wyrobów oraz usług i operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w polskich złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu rocznego w ciągu wspomnianych 2 ostatnich lat.

 

Mały przedsiębiorca to taki, który w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

 • Zatrudnił średniorocznie nie więcej niż 50 pracowników,
 • Osiągnął roczny obrót netto nie przekraczający w złotych wartości 10 euro lub sumy jego aktywów w bilansie rocznym z dwóch ostatnich lat nie przekroczyły wartości 10 milionów euro.

 

Średni przedsiębiorca to taki, który w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

 • Zatrudnił średniorocznie maksymalnie 250 pracowników,
 • Osiągnął obrót netto ze swojej działalności nie przekraczający wartości 50 milionów euro lub sumy aktywów jego rocznego bilansu przygotowanego na koniec roku nie przekroczył wartości 43 milionów euro.

 

Podane w euro wartości są przeliczane na złote polskie według średniego kursu walut ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roku obrotowego wybranego do określenia statusu konkretnego przedsiębiorcy.

            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 20 maja, 2020 o 9:31