Podatki

Utworzono: 13 kwietnia, 2014 o 12:00

Podatki

podatki

Poniżej znejdziecie Państwo informacje dotyczące konkretynch podatków:

Jeśli są Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi wyboru różnych form opodatkowania przez przedsiębiorców, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Przedsiębiorca i podatki

Jedną z ważniejszych kwestii przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania dochodu. Obecnie istnieją dwie możliwości opodatkowana dochodów własnych. Formy te są ściśle określone w stosownych ustawach. Pierwsza ustawa dotyczy opodatkowania dochodów od osób fizycznych (PIT). Druga reguluje zasady opodatkowania dochodów od osób prawnych (CIT). Zasadniczą różnicą pomiędzy PIT a CIT jest taka, iż osoby prawne płacą podatek od dochodu w stałej i niezmiennej wysokości 19%, natomiast osoby fizyczne korzystają z tak zwanej stawki liniowej, która również oscyluje w wysokości 19%. Dodatkowo osoby fizyczne mogą ustalać wysokość podatku korzystając z tabeli czyli skali podatkowej.

Warto zaznaczyć jeszcze jedną bardzo ważną różnicę pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi – różnica ta to sposób ewidencji wszelkich zdarzeń gospodarczych. Osoby prawne są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoby prawne z kolei do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wybór formy opodatkowania jest bardzo ważny i wiążący. Na podstawie wybranej formy opodatkowania osoba fizyczna lub prawna będzie rozliczana. Oczywiście po upływie np. roku formę opodatkowania można zmienić, musi to jednak nastąpić do 20 stycznia następnego roku. System opodatkowania jest oparty na zasadach ogólnych i formach zryczałtowanych.

Zawiadomienie o wyborze systemu opodatkowania

O wyborze formy opodatkowania należy niezwłocznie powiadomić Urząd Skarbowy. Musi to nastąpić ostatecznie dzień przed rozpoczęciem działalności lub przed uzyskaniem pierwszego przychodu, z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.
Jeśli kontynuujemy działalność lub chcemy zmienić jej formę, a jednocześnie zmienić jej system opodatkowania musimy powiadomić o tym Urząd Skarbowy w odpowiednim terminie czyli do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Wspomniane powiadomienie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania nie podlega żadnym dodatkowym opłatom.

Formy opodatkowania dochodu z tytułu prowadzenia własnej działalności

 • Zasady ogólne – na podstawie skali podatkowej
 • podatek liniowy – stała stawka 19%

Zasady ogólne:

Rok 2008 był rokiem, kiedy podatnicy ostatni raz mogli rozliczać się według trzech stawek podatkowych = 19%, 30%, 40%. W 2009 roku została zmieniona skala podatkowa. Z tego powodu płacimy mniejszy podatek od uzyskanych w ciągu roku dochodów. Zamiast trzech wspomnianych stawek wprowadzono dwie nowe – 18% i 32%. Wszyscy, którzy w ciągu roku uzyskają dochód niższy niż 85.528 zł, muszą płacić podatek w wysokości 18%. Z kolei podatnicy, którzy przekroczą wspomniany próg płacą podatek dochodowy o wartości 32%.

Przy opisywanej formie opodatkowania dochodu można skorzystać z odliczeń i ulg podatkowych. Po zakończeniu pierwszego roku podatkowego, każdy podatnik ustala wysokość swojego dochodu w roku i określa go w rocznym zeznaniu podatkowym. Rozliczając się w ten sposób, koniecznie należy prowadzić książkę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe – na podstawie danych w nich zawartych ustala się wysokość dochodów. Warto przypomnieć, że już od 2007 roku nie ma potrzeby składania co miesięcznych formularzy PIT, które dokumentowały by wpłaty na zaliczki. Wpłaca się jedynie należny podatek na konto bankowe właściwego Urzędu Skarbowego. Poprzez zaliczkę rozumie się różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego osiągnięcia.

Wpłaty dokuje się:

 • miesięcznie – do 20 dnia każdego bieżącego miesiąca, na konto Urzędu Skarbowego wpłaca się zaliczkę na podatek dochodowy, a zaliczkę za grudzień trzeba wpłacić w wysokości właściwej za listopad do 20 grudnia bieżącego roku
 • kwartalnie – wpłaca się zaliczki od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego do 20 dnia miesiąca, który następuje po zakończeniu danego kwartału, natomiast zaliczkę za ostatni kwartał wpłaca się do 20 grudnia danego roku w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni.

Metoda kwartalna jest skierowana głównie do małych podatników i osób, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą. Jeśli, ktoś jest zainteresowany korzystania z tej metody opłacania zaliczek, musi poinformować o tym naczelnika Urzędu Skarbowego do dnia 20 lutego roku podatkowego. Jeśli z tej metody chce skorzystać mały podatnik musi to zgłosić najpóźniej w momencie uzyskania pierwszego dochodu. Dotyczy to osób rozpoczynających własną działalność.

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

Osoby – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzić:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe,
 • ewidencję sprzedaży (wyjątkiem są podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy użyciu kas rejestrujących),
 • ewidencję wyposażenia (jeśli jego wartość jest wyższa niż 1.500 zł),
 • wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,
 • karty przychodów pracowników (przy zatrudnianiu),
 • ewidencję przebiegu pojazdów,
 • ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych (kantory),
 • ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy (lombardy).

podatek liniowy – stała stawka 19%:

Stała stawkę 19% mogą wybrać osoby, które prowadzą działalność gospodarczą indywidualnie lub spółkę osobową. Jeśli taki podatnik chce skorzystać z takiej formy opodatkowania, koniecznie musi to zgłosić do Urzędu Skarbowego. W tym celu trzeba złożyć oświadczenie d0 20 stycznia – gdy działalność jest dalej prowadzona lub w dniu uzyskania pierwszego przychodu, gdy działalność jest rozpoczynana w trakcie roku podatkowego.

 • W tym przypadku podstawą do opodatkowania są dochody ustalone na podstawie ksiąg podatkowych lub ksiąg handlowych.
 • Niestety korzystając z tej formy nie można korzystać z powszechnych form rozliczenia podatkowego np. nie można rozliczać się wraz z małżonkiem.
 • Zaliczki na podatek liniowy można wpłacać w trzech formach: miesięcznie, kwartalnie lub w uproszczonej formie.
 • w czasie trwania roku podatkowego nie trzeba składać dodatkowych deklaracji na tę zaliczkę, dopiero po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia trzeba złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36L.

Formy zryczałtowane

Chcąc skorzystać z Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to tak jak w innych przypadkach należy o swojej decyzji poinformować właściwy Urząd Skarbowy do dnia 20 stycznia bieżącego roku podatkowego, lub najpóźniej do dnia uzyskania pierwszego przychodu (drugi wariant dotyczy osób rozpoczynających swoja działalność).

Stawki ryczałtu

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi osiągnięty przychód. Ryczałt oblicza się według stałych stawek procentowych, które wynoszą kolejno: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% – stawki się zmieniają w zależności od rodzaju prowadzonej przez konkretnego podatnika działalności gospodarczej. Podatek płaci się od przychodu bez pomniejszania ich o poniesione koszty. Dużym plusem jest możliwość odliczenia od przychodów straty poniesionej w wyniku prowadzenia z działalności gospodarczej za lata ubiegłe oraz pomniejszać podatek dochodowy o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne własne i osób współpracujących (do wysokości 7,75% wymiaru tych składek).

Przy wysokich dochodach wynikających z działalności gospodarczej i niskich kosztach ich uzyskania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może okazać się przy rozliczeniu podatkowym korzystniejszy niż opodatkowanie go na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Ryczałt może być opłacany regularnie co miesiąc – do 20 dnia każdego miesiąca, lub kwartalnie – do 20 dnia następnego miesiąc, a po upływie kwartału, za który ryczałt musi być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania podatkowego. Podatnicy, których przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają określanego co rok limitu (tj. równowartości 25.000 euro) mają prawo płacenia ryczałtu raz na kwartał. Jest to ich przywilej.

Dokumentacja – ewidencjonowanie przychodów

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie muszą ewidencjować ponoszonych kosztów, a jedynie uzyskane przychody. Są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji i jej przechowywania wraz z niezbędnymi wydrukami:

 • ewidencji przychodów,
 • ewidencji wyposażenia,
 • wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • karty przychodów (jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników i wypłaca im należności za wykonywaną pracę),
 • dowody zakupu towarów (trzeba je przechowywać do końca stycznia i uwzględnić je w zeznaniu podatkowym według wzoru PIT-28).

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona szczególnie dla niewielkich przedsiębiorstw usługowych, usługowo-wytwórczych i handlowych oraz tak zwanych. wolnych zawodów, polegających na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Wybierając tę formę opodatkowania, trzeba nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego lub – w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, poinformować o tym właściwy Urząd Skarbowy w formie oświadczenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Skarbowy wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej – oddzielnie na każdy rok podatkowy.

Jeśli podatnik zatrudnia pracowników, musi prowadzić dokumentację czyli:

 • kartę przychodów – wypłacając pracownikom należności, trzeba ją wypełnić oraz sporządzić dodatkowy wydruk najdalej do 20 dnia każdego miesiąca,
 • ewidencję zatrudnienia,
 • wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towaru lub wykonanie usługi (kopie tych dokumentów trzeba przechowywać przez 5 lat),
 • składać do końca roku rozliczenie PIT-16A w przypadku korzystania z odliczenia wpłacanych co miesiąc składek na ubezpieczenie zdrowotne.
            
                         
        
Ostatnio modyfikowano: 20 maja, 2020 o 9:31